Skip to main content

Mentalisering i parforholdet gennem parterapi

  • Hvad er mentalisering og hvad betyder det for parforholdet?
  • Problemer med mentaliseringsevnen, når der er problemer i parforholdet?
  • Trygge relationer og tilknytning styrker mentaliseringen i parforholdet
  • Mentalisering hjælper jer med at forstå og få det i ønsker i parforholdet
  • Mentaliseringsbaseret parterapi styrker det anerkendende samvær

ET BEDRE PARFORHOLD GENNEM MENTALISERING

Mentalisering handler om at opfatte, tænke og føle klart i forhold til sig selv, partneren og det der sker mellem parterne. Mentalisering styrker tilknytningen og parforholdet, skaber indsigt, forståelse og tillid samt hjælper parterne med at håndtere forskellighed, modsætninger, konflikter og adskillelse.

Mentalisering som en social funktion til indsigt og selvregulering

Mentalisering er en vigtig funktion i parforholdet. Det er den sociale funktion, der hjælper os til at forstå os selv, hinanden og vores reaktioner samt at håndtere reguleringen af os selv og vores samvær. Uden mentalisering, mangler vi et termometer og et kompas til at navigere trenbolone enanthate med samt et værktøj til at afstemme tankerne, følelserne, ønskerne og samlivet med.

Optimal mentalisering i parforholdet og parterapien

Normalt ser vi kun os selv indefra og partneren udefra. Det er som, kun at have to kameraer at se med. Men når psykologien, ressourcerne og mentaliseringen er optimal, formår vi desuden at se os selv udefra og partneren indefra. Det er som, istedet at have fire kameraer. Eller at lytte i surround sound i stedet for mono. Det giver adgang til flere data samt en dybere og mere nuanceret opfattelse (perception), forståelse (kognitivt) og indføling (emotionelt).

Mentalisering, tilknytning og stress

Desværre påvirkes vores mentaliseringsevne af vores stresstilstand (arousal) og relation (tilknytning). Der skal rent faktisk ikke meget stress (angst eller vrede) til, førend at hjernen og mentaliseringsevnen lukker ned.

Det vil sige, når vi har det skidt, når det går dårligt i parforholdet og når relationen ikke er god, så har mentaliseringsevnen det også skidt. Det er desværre der, at vi har allermest brug for en god mentaliseringsevne – til indsigt, selvindsigt, forståelse, afstemning, tolerance, anerkendelse, tilgivelse, kommunikation, forhandling, konfliktløsning og problemløsning.

Når mentaliseringsevnen fejler, får vi svært ved at forstå de oplevelser, tanker, følelser, ønsker og intentioner der ligger bag vores egne og partnerens udtalelser og handlinger. Så bliver vi forvirrede og frustrerede samt får svært ved at hjælpe os selv og partneren med at opnå det vi egentlig søger gennem vores kommunikation og adfærd. Dermed risikerer vi at blive reagerende i stedet for agerende. Så tager det hurtigt fart på samtidig med at det risikerer at stikke af for parret.

Eksempelvis: Når du siger sådan … så siger jeg sådan … og når du gør sådan … så gør jeg sådan … Eller … hvis du ikke gør sådan og sådan … så gør jeg heller ikke sådan og sådan. Så bliver vi ubevidste og reaktive. Automatpiloten tager over i stedet for at vi handler med integritet i forhold til os selv og vores egne ønsker samt i respekt overfor os selv og partneren.

Hvis det får lov at fortsætte, kan det blive en negativ spiral, hvor det går udover selvrespekten og selvværdet – selvfølelsen. Til sidst kan det gå så galt, at parret bliver så forvirret, at det ikke længere ved hvem der er hvem og hvad der er hvad samt hvad de hver især føler. Mange oplever således at have problemer, hvis partneren har problemer samt at de kun kan være glade, når partneren er glad. Så er de på vej til at miste dem selv i partneren og parforholdet samt at leve igennem partneren og parforholdet.

Mentalisering og overskud i parforholdet

Omvendt, når vi har det godt, når det går godt i parforholdet og når relationen er god, så styrkes mentaliseringsevnen. Således er mentalisering med til at styrke tilknytningen, relationen, kommunikationen og parforholdet. Det hjælper os ligeledes til at finde overskud til at tage initiativ, at gå en ekstra mil, at være large, at udvise tolerance og at sætte lidt ekstra ind på følelsernes konto. Således kan mentalisering være en positiv spiral, der skaber overskud, forebygger nedslidning og plejer gnisten.

Mentalisering og kommunikation i parforholdet

Mentaliseringsevnen er vigtig for kommunikationen i parforholdet, da den hjælper os til at mærke hvad vi reelt føler, at udtrykke hvad vi ønsker, at lytte åbent og fordomsfrit og at regulere os præcist og respektfuldt i parforholdet. Det er en positiv effekt, der samtidig støtter partneren i at gøre det selvsamme og i at blive en bedre version af sig selv. Så ved at sætte fokus på mentaliseringen, kan I både få et bedre og mere tilfredsstillende parforhold samt udvikle jeres selvkompetencer. På den måde bliver mentalisering den bedste parforholdsforsikring.

MERE OM MENTALISERING OG MENTALISERINGSBASERET TERAPI

Mentaliseringsbaseret psykoterapi og parterapi

Mentalisering er fundamentet i mentaliserende psykoterapi og mentaliserende parterapi (MBT/MBpT). Mentaliserende terapi er dialogisk, procesorienteret og indsigtsgivende samt har til formål at støtte det anerkendende samvær, at give rum og forståelse for forskellighed og adskilthed samt lighed og samhørighed.

I nedenstående artikel får du en dybere forståelse af mentalisering samtidig med at der gives der eksempler på, hvordan mentalisering kan udføres i praksis – både i parterapien og derhjemme i familien og parforholdet. Undervejs og til sidst får du også konkrete værktøjer til udvikling af en bedre mentaliseringevene.

Hvad er mentalisering?

Mentalisering betyder at sammenholde og afstemme opfattelse, hjerne og hjerte. At kunne se sig selv og at kunne læse andre samt at mærke hvad der sker mellem os. At opfatte, tænke, føle og tale klart og tydeligt. Det vil sige, evnen til at kunne reflektere over det opfattede og følte inkl. det man føler i den anden samt at kunne skille de to ting ad. Dermed evnen til at forstå andre indefra og sig selv udefra ~ efter Susan Hart. Det svare til, at man i stedet for kun at kunne se sig selv indefra og partneren udefra, nu også kan sig selv udefra og partneren indefra. Det giver selvsagt en bedre perspektivering og forståelse for ens eget såvel som partnerens mentale kort over virkeligheden.

Selvom ordet mentalisering kan give associationer til kognitive aspekter (bevidsthed, erkendelse, tænkning m.v.), fokuserer mentalisering på en helhed af de mentale tilstande – de kognitive og emotionelle (affekter).

Mentalisering som en social funktion

Mentalisering er en aktivitet i sindet, hvormed vi mennesker gør brug af vores evne til at fornemme og danne os realistiske forestillinger om andre menneskers opfattelser, virkelighed, tanker, følelser, tilstande, behov, intentioner mål, grunde og reaktioner ~ efter Peter Fonagy.

Mentaliseringsprocessen er en meningsdannende tolkning af egne og andres univers og handlinger. En proces der hjælper os til at reflektere over egne og andres kognitioner, affekter, impulser, kropssprog, reaktioner og intentioner. Mentalisering hjælper os til at mærke og forstå os selv og vores nærmeste samt at se det der sker mellem os og at se bag adfærden.

Det er gennem mentaliseringen, at vi kan forbinde os med betydningen af følelserne snarere end med reaktionen på dem. Evnen til mentalisering er således en forudsætning for selvbevidsthed, selvindsigt, empati, affektregulering, selvregulering og socialt samspil.

Populært sagt kan man også kalde mentaliseringen for den sociale hjerne – den sociale kompetence. Mentalisering foregår på tværs af kulturer og er dermed en universel menneskelig evne – der kan dog være variationer i hvordan de forskellige kulturer udtrykker mentaliseringen.

Mentaliseringsnedbrud under stress og kriser i parforholdet

Mentalisering er en fælles opmærksomhedsproces, der er afhængig af og styrker tilknytningen, dialogen, den interpersonelle funktion og de integrative processer.

Vores mentaliseringsevne er imidlertid ikke altid lige god. Den er nemlig kontekstafhængig og har det med at svigte i situationer med følelsesmæssig arousal (vågenhed/ aktivering/ stress) opstået gennem tilknytningssystemet (relationen). Eksempelvis når parforholdet kommer i krise, kan der opstå mentaliseringsnedbrud. Bl.a. når vores overlevelsesstrategier (kamp, flugt eller frys) aktiveres ved fx de fire apokalyptiske ryttere inkl. kritik, anklager, skældud, trusler, forsvar og skænderier samt angreb, overgreb, vold, misbrug og utroskab.

Det er paradoksalt, for det er jo netop i de situationer vi har brug for at mærke os selv og den anden. At forstå os selv, den anden og den andens intentioner samt at udtrykke os præcist og meningsfuldt, så vi kan hjælpe os selv og hinanden til en løsning (selvregulering og et mere tåleligt niveau af arousal).

Når vi mister evnen til mentalisering og selvregulering, opstår der i varierende grad psykisk ubalance, symptomer, stress og lidelse. Forståeligt nok eller ej, så er det et forsvar og bliver dette psykologiske forsvar for rigidt eller dominerende, råber symptomerne os op i form af skænderier og konflikter i parforholdet, hvorefter nogle giver op og skilles eller trækker i arbejdstøjet og søger parterapi.

Mange par der i den situation søger parterapi, er primært fokuseret på at løse deres problemer og har glemt at det er den mangelfulde mentaliseringsevne der er årsagen til problemerne. Parterapien vil da i første omgang have fokus på stabilisering, dernæst på udvikling af mentaliseringsevnen og siden psykologisk kommunikation, problemløsning og forhandling. På sigt bliver parret således selvkørende – som deres egen terapeut.

Tryg tilknytning i barndommen og mentalisering

Evnen til at mentalisere udvikles i tilknytningsrelationer, via omsorgspersoners kongruente og markerede spejling. Dette indebærer, at omsorgspersonerne kan registrere, ræsonnere og respondere i forhold til den følelsesmæssige tilstand barnet oplever samt at markere at det er barnets indre tilstand og ikke deres egen indre tilstand.

Herigennem udvikler barnet selvfornemmelse, evne til intimitet, evne til selvstændighed og forståelse af egne og andres følelser, tanker og motiver. Omvendt oplever barnet tidlige svigt fra omsorgspersonerne, kan der opstå forladthedsfølelser, forladthedsproblemer og forladthedssyndromer, som kan svække eller hindre normal eller tilstrækkelig udvikling af mentaliseringsevnen. Basal mentalisering er et terapeutisk udviklingsarbejde, idet omsorgspersonen sammen med barnet knytter fragmenterede oplevelser sammen til en større helhed samtidig med at der skabes affektregulering. Dette hjælper barnet til at integrere sine oplevelser i et større samlet billede, så at barnets selvoplevelse ikke længere er lige så fragmenteret. Det videre arbejde består i at forsøge at knytte en given hændelse til andre lignende oplevelser, som barnet har haft.

I den mentaliserende psykoterapi og den mentaliserende parterapi opøves disse processer i et samarbejde med klienten, partneren og psykoterapeuten / parterapeuten. Ved afslutningen af den mentaliserende psykoterapi og den mentaliserende parterapi bliver klienterne til sidst deres egen terapeut, således at mentaliseringen mestres ved selvstøtte eller støtte fra partneren.

Tryg tilknytning i parforholdet og mentalisering

Trygge relationer og tryg tilknytning fremmer altså mentaliseringsevnen og selvreguleringen. Herunder forståelse af sammenhæng, følelsesmæssig afstemning, kropsregulering samt håndtering af stress, angst og sorg – med sigte på mere fleksible tanker, forestillinger og reaktioner.

Omvendt gælder det også, at mentaliseringen fremmer tryg tilknytning og et godt parforhold. Menneskets tilknytningssystem, der kan opfattes som en beskyttelsesmekanisme, aktiveres i truende situationer og i utrygge relationer. For at fastholde en sikker tilknytning er det derfor afgørende, at parterne reagerer på en forholdsvis hensigtsmæssig og veltilpasset måde.

Tips til mentalisering og tryg tilknytning i parforholdet

Tryg tilknytning i parforholdet handler om at have en følelse af oplevet tryghed, at kunne vise og modtage kærlighed, at kunne give og modtage trøst, at kunne spørge om hjælp ved behov, at kunne tilknytte sig uden at miste selvet. Det er ikke lige let for alle og således ofte centrale emner i familie- og parterapien.

Når tilknytningen er tryg og mentaliseringsevnen er god, giver det børnene i familien og de voksne i parforholdet en bedre muligheder for at udvikle mentalt overskud og at træffe sunde valg i en turbulent, travl og stresset hverdag. Mentaliserende familie- og parterapi søger at mindskes risikoen for fremtidige konflikter, livsstilsproblemer og sygdom. God mentalisering er derfor både forebyggende og styrkende for parforholdet og sundheden.

Overordnet kan mentalisering foregå implicit fx via spejling og støtte eller eksplicit via fx tolkning og dialog. Ved at forstå os selv på baggrund af mentale tilstande skaber vi indre sammenhæng og bliver i stand til at se os selv som meningsfulde individer med personlighed og identitet. Vi kan danne et billede af os selv og andre, hvor fortid, nutid og fremtid hænger sammen i en meningsfuldt fortælling (narrativ).

Mentaliseringsbaseret parterapi

Mentaliseringsbaseret psykoterapi og mentaliseringsbaseret parterapi (MBT/ MBpT) er en mulighed for at erhverve sig en tryg tilknytning i en stabil og mentaliserende ramme for parforholdet, som hjælper parret med at udtrykke det parterne føler (affektpræsentation) samt at bede om og at give dem selv det de behøver for at kunne regulere sig selv og deres følelser (affektregulation). Samtidig støtter det partneren i det selvsamme. Det procesorienterede og mentaliserende aspekt af psykoterapien og parterapien handler således om at danne en ramme for tryg tilknytning i parforholdet samt at etablere eller genetablere det trykke, kærlige og anerkende nærvær i parforholdet.

Tips til at styrke mentaliseringen

Parterapi-parterapeut.dk i København støtter parret gennem parterapien ved bl.a. at oparbejde en anerkende nærvær og anerkendende dialog i parforholdet. Det skabes fx gennem: Åndsnærvær, opmærksomhed, mindfulness, en ikke-vidende position, undren, åbenhed, nysgerrighed, initiativ, undersøgelse, indlevelse, empati, dialog, støtte, spejling, perspektivering, tilgivelse, affektpræsentation, affektiv afstemning, affektregulering og selvregulering samt evnen til at sætte skråsikkerheden og fordommen i parentes og at opretholde en samtidig fornemmelse af kontakt og adskilthed.

Parterapi og fusion eller proces

Formår parret ikke at skifte fra den gamle fusionsmodellen (hvor to skulle blive til en og parret skulle manifestere sig i en enhed og enighed) til procesmodellen (der tillader forskelle, forandring og bevægelse ind og ud af kontakten), risikerer parret at smelten sammen til een. Så bliver det svært for parterne at mærke hvad der er den ene (enes følelser) og den anden (den andens følelser). Herved kan der opstå symbiose (konfluens), forvirring samt problemer med at være den man er, føle det man selv føler samt at skaffe det man ønsker og behøver. Ikke mindst at håndtere psykologiske forskellene, at være uenige og at skændes. På den måde er der mange parforhold der dør på grund af kompromisser, hvor ingen er rigtig glade og at det hele tiden går efter tur. Herved kan der ske det at den ene nyder med skyld og skam, mens den anden venter uden rigtigt at være tilsted.

Procesorientering i psykoterapien og parterapien

Det procesorienterede i den mentaliseringsbaserede terapi (MBpT), betyder at der er mere fokus på processen end indholdet og resultaterne. Selve rejsen er således mere vigtig end destinationen. For med den samme negative proces, vil parret igen og igen skabe de samme negative resultater. Men når parret forstår deres egen proces, kan de selv regulere denne og skabe de resultater de ønsker. Proces og kompetencer er altså vigtigere end indhold og kortsigtede løsninger.

Proces, mentalisering og stresshåndtering

De fire vigtigste ressourcer til stresshåndtering er kommunikation, problemløsning, fleksibilitet og nærhed. Mentalisering hjælper dermed også til at opbygge stressrobusthed og stressregulering samt evnen til at regulere intensiteten af vores følelser, så vi ikke bliver opslugt eller underlagt af dem.

Metoden er samtidig integrativ, da den hjælper os til at eje og integrere vores følelser og projektioner samt ikke erkendte og fraspaltede sider af os selv i et samlet og meningsfuldt billede. På den måde kan vi begynde at tage større ansvar for os selv og det vi rent faktisk kan ændre, frem for at beskylde partneren for problemerne og forsøge at lave om på partneren.

Hvis det viser sig, at der under parterapien er interesse og behov for at arbejde videre med anerkendende nærvær, tilknytning og mentalisering, er det muligt at integrere flere elementer fra imagoterapien eller at fortsætte med et fokuseret forløb med imagoterapi. Er du p.t. ikke i et fast parforhold, men stadig interesseret i at forstå dit ophav, mønstre, tiltrækning af bestemte typer af partnere samt at finde dit autentisk jeg, så tilbyder Parterapi-parterapeut.dk i København også imagoterapi for singler.

Værktøjer til mentalisering og imago-dialog

I supplement til ovenstående og jeres parterapi hos Parterapi-parterapeut.dk i København, kan I bl.a. anvende værktøjskassen fra Ikke-Voldelig-Kommunikation (IVK) / Girafsprog eller værktøjskassen fra imago-dialogen / imago-samtalen – som også findes gratis på Blog om parforhold og parterapi.

Sidder I fast

Mentalisering kan ses som et centralt forbindelsesled mellem emotion, kognition og et menneskes handlinger. Mentaliseringsbaseret psykoterapi og parterapi kan ses som en rutevejledning til at komme ud af de blindgyder, vi mennesker kan forvilde os ud i. Hvis I sidder fast i en blindgyde i form af nogle af ovenstående eller lignende mønstre og måske også er interesseret i det der ligger bagved, personlig udvikling, udvikling af jeres kommunikative kompetencer og et bedre parforhold, kan parterapi og imagoterapi være en mulighed.

Af Parterapi-parterapeut.dk
I enhver krise er der en mulighed og en læring.
Parterapi-parterapeut.dk i København hjælper med at gøre snublesten til trædesten.

Konsultation i psykoterapi og parterapi

I kan læse mere om parterapi på www.parterapi-parterapeut.dk.
Eller booke konsultation i psykoterapi og parterapi på tlf. 61661900.
Hvis du kan lide denne artikel/blog, kan du dele via Share nedenfor
eller at forwarde linket: blog.parterapi-parterapeut.dk/#post10.
Er du ikke selv på denne blok, kan du sende en besked.
Eller at RSS’e via ikonet nederst i kolonnen til højre.

Tips og feeds til parforholdet og kærligheden

Facebook: www.facebook.com/parterapi.parterapeut

Twitter: www.twitter.com/Parterapeuten

Google: http://plus.google.com/115591983982998045497

Pinterest: www.pinterest.com/parterapi

Instagram: www.instagram.com/parterapi

Skrevet af
december 28, 2018