Skip to main content

Lytning / Kommunikation / Parforhold / Parterapi / Parterapeut

 • Effektiv kommunikation gennem bedre lytning
 • Lytning og mentalisering
 • Tre faktorer for lytning
 • Fem effektive lyttestile

En svær ting og et par indledede praktiske råd

The first duty of love is to listen.
Paul Tillich.

Lytning kan være en svær opgave. Nogle taler så meget, at partneren ikke får en chance til at sige noget og andre lytter kun til hvad de selv tænker. Nogle er et helt andet sted, ude i fremtiden, på en rejse i fortiden eller overvejer næste skridt.

På danske siger man ofte: “At der er en årsag til at man har to ører og kun en mund.”. På engelsk siger man fx: “LISTEN & SILENT are spelled with the same letters.”. Det er således både munden og hjernen der skal holdes i forholdsvis ro, når der skal lyttes.

At lytte handler ikke kun om at være stille og at slå ørerne ud, men det er selvfølgelig det første råd. Det næste råd er, at den der taler sikrer sig, at der er hul igennem til den anden – at der er kontakt, opmærksomhed, ro og fokus. Det er vigtigt at fastholde dette, for ellers tales der for døve ører.

En typisk årsag til at samtalepartneren, mister opmærksomheden er at hjernen, ligesom en computer, løber tør for RAM. Problemet med hjernen er, at det ikke kun er data der optager vores menneskelige RAM. Det er også følelserne – ens egne, den andens og de følelser der vækkes ved det der høres. Typisk kan der rummes 7 +/-2 informationer. I parterapien og i parforhold under pres er det ofte kun en til tre informationer der kan rummes og huskes. Derfor, sig det velovervejet, kort og præcist.

En anden udfordring er, at det langt fra kun er ordene der lyttes til. Ordne tæller ofte kun 7% i vores lytning (Mehrabians model). Herefter kommer stemmen (tonation) på 38% og, sidst men ikke mindst, kroppen (kropssproget) på 55%. Din stemme og krop kan altså underbygge og bekræfte de ord og sætninger, der kommer fra din mund. Omvendt, hvis der ikke er overensstemmelse (kongruens) mellem ord og form, så bliver budskabet rodet, misvisende eller utroværdigt.

Effektiv lytning og kommunikation gennem parterapi

I parterapien handler det ikke kun om at blive forstået, men i lige så høj grad om at føle sig hørt og anerkendt. Det føler man kun hvis lytteren tilpasser sin lyttestil til situationen og budskabet samt hvis man kan genkende og spejle sig i lytterens lytteadfærd, mens man taler. Det er også med til at skabe tillid. I parterapien handler det derfor ikke kun om at kommunikere effektiv, men også om at lytte effektivt. Effektiv lytning styrker desuden processen, relationen og samspillet mellem taler og lytter samtidig med at det styrker sikker kommunikation.

Lytning og mentalisering i parterapien

At lytte effektivt er ikke kun at lytte til, hvad partneren siger. Det handler også om evnen til at modtage og tolke verbale som nonverbale budskaber og signaler. Gennem effektiv lytning øges evnen til at forstå og at følge partnerens følelser, sindsstemning, grundlag, argumenter, tanker, ønsker og intentioner. Effektiv lytning giver desuden indsigt i, hvordan du lytter til dig selv som partneren samt hvordan partneren lytter til dig som sig selv. Korrekt afstemt lytning sikrer forståelse af budskabet samt at taleren føler sig hørt og set. I parterapien hjælper effektiv lytning således til indsigt i sig selv, partneren og det der sker mellem partnerne – også kaldet mentalisering (se andetsteds på bloggen).

Tre faktorer i lytning

 • Formålet med budskabet
 • Motivationen for at lytte
 • Selve lytteadfærden

I praksis handler effektiv lytning om at afstemme tre faktorer: Formålet med budskabet, motivationen for at lytte og selve lytteadfærden. Eksempelvis, hvis budskabet er underholdende, er motivationen at nyde samt at værdsætte og adfærden åben samt afslappet. Når budskabet er personligt eller et råb om hjælp, er motivationen interesse samt refleksion og adfærden støttende, omsorgsfuld samt åbent spørgende. Når budskabet er en anvisning (fx instruktion, belæring eller undervisning), er motivationen at organisere informationen samt at skabe mening og adfærden er at reflektere, spørge ind og relatere budskabet til situationen, det man ved i forvejen og det der ligger bag/mellem linjerne. Når budskabet er faktuelt, er motivationen at tilegne sig information samt detaljer og adfærden koncentreret samt opmærksom. Når formålet er overtalelse, er motivationen at tage en beslutning og adfærden analytisk samt kritisk.

Der er således mange steder det kan gå galt i kommunikationen i parforholdet. Eksempelvis hvis formålet med budskabet ikke er afklaret og klart. For mange par går det galt, når de ikke gør sig bevidst om hvorfor de siger det de siger eller hvad de egentligt ønsker med deres spørgsmål. Nogle gange skjuler budskabet et spørgsmål og andre gange skjuler spørgsmålet et budskab. Når budskab og formål ikke er klart for lytteren, kan lytteren heller ikke vælge den rette lytteadfærd (lyttestil) samtidig med at lytteren måske så er et helt andet sted og tunet ind på noget helt andet. Effektiv lyttetræning gennem parterapi sikrer først og fremmest et anekendende nærvær og dernæst at man undgår misforståelser, dobbelttydighed, psykologiske spil og manipulation.

Problemet med at lytte

Problemet er, at selvom de fleste fra barns ben udstyret med to ører som de har lært at høre med, så går det galt i parforholdet da vi glemmer at lytte. Vi er ligeledes udstyret med en mund og har lært at tale, men i parforholdet glemmer vi at kommunikere. I parterapien er der fokus på både at lytte og at kommunikere. Derudover er problemet, at vores koncentration og opmærksomhed i sig selv udgør et kommunikationsfilter.

Opmærksomheden kan enten være fokuseret (den gængse fordom/opfattelse af mænds opmærksomhed) eller multitask’ende (den gængse fordom/opfattelse af kvinders opmærksomhed) – altså at opmærksomheden (lyttekapaciteten) enten er delt eller skiftende mellem to informationskilder. Det kan godt være at lytteren ved den delte eller skiftende lytning, mener at få det væsentlige med, men nogle føler sig udfordret, når de ikke har hele lytterens opmærksomhed.

Udfordringen er desuden at lytte-kapaciteten (opmærksomheden) er større end tale-kapaciteten. Det efterlader et overskud af opmærksomhed til …at lade tankerne/opmærksomheden drive og at lytte til noget andet . Mennesket taler i alm. situationer og i gennemsnit med ca. 150 ord pr. minut. Hvis opmærksomheden er fokuseret, er vores lytte-kapacitet dog ca. 500 ord pr. minut. Det efterlader en overskudskapacitet på 350 ord pr. minut. Afhængig af om vi bruger den og til hvad eller om vi forbliver fokuseret, kan det enten være støttende eller hindrende for lytningen og kommunikationen.

Det at lytte, er altså ikke bare at lytte. De fleste har nok hørt om, at tale samme sprog/på samme frekvens. Dette fænomen gælder også lytning. Altså, at vi har en personlig lyttestil. Hvis den vi taler til ikke lytter til os på samme måde, som vi selv har præference for, så føler vi ikke at den anden lytter efter. Så for at føle sig hørt, kræver det ikke blot en lytter, men også en optimal lyttestil i forhold til den der taler og en optimal lytteadfærd i forhold til formålet med budskabet.

To strategier

 • tilpasse lyttestilen til den der taler og selve budskabet
 • At den der taler tilpasser sin kommunikation til lytterens lyttestil

Det levner to strategier: A) Den første strategi er, at lytteren tilpasser sin lyttestil, så den passer bedre til budskabet samt evt. også prøver at tilpasse lyttestilen til talerens foretrukne lyttestil, således at taleren virkelig føler sig tilgodeset og hørt. B) Den anden strategi er, at taleren tilpasser sin adfærd og kommunikation til den lyttestil der er lytterens foretrukne samt naturlige lyttestil og på den måde sikre sig at budskabet går igennem.

Udfordringen i parforholdet er, at det hurtigt bliver som diskussionen om ‘hønen og ægget’ – hvem kommer først og hvem skal give sig. Så er det bare vigtigt at huske, at der skal to til at blive uenige og at skændes, men kun een til at stoppe det og at vende situationen. Hvad du vælger er dit ansvar og hvad den anden vælger er dennes ansvar. Men lad os se på lyttestilene.

Fem lyttestile

Emotionel lytning:

 • Anerkendende (nydelse/fornøjelse)
 • Empatisk (omsorg/støtte)

Faktuel lytning:

 • Vidtfavnende (mening/intention)
 • Skarpsindig (informationer/detaljer)
 • Vurderende (konkluderende/besluttende)

Der er mange måder at lytte på og mange ting at lytte efter. De fleste har nok hørt om aktiv lytning og om at lytte til hvad den anden siger. Men man kan falde i fælden med at lytte til sine egne tanker mens den anden taler eller i fælden med at tænke over hvad man vil svare mens den anden taler. Man kan lytte til selve teksten (overteksten) eller det mellem linjerne og bag om ordene (underteksten). Man kan lytte åbent/udvidende eller lukket/indsnævrende. Man kan lytte efter følelser eller data. Man kan lytte for sin egen nydelse/fornøjelses skyld, for at give omsorg/støtte, for at forstå mening/intention, for at få alle informationer/detaljer med eller konkluderende/besluttende.

Forenklet og i forhold til førnævnte strategi A, er i alt fem lyttestile, hvor de to af dem har fokus på emotioner: Anerkendende (nydelse/fornøjelse) eller Empatisk (omsorg/støtte). De tre andre har fokus på facts: Vidtfavnende (mening/intention), Skarpsindig (informationer/detaljer) og Vurderende (konkluderende/besluttende). Den Anerkendende stil anvendes, når du fx skal nyde en beretning. Den Empatiske, når din partner ønsker at læsse af eller at få sparring. Den Vidtfavnende, når din partner giver anvisning eller deler sin oplevelse og erfaring. Den Skarpsindige, når din partner deler vigtige og komplekse informationer. Den Vurderende, når din partner ønsker at du skal forholde dig til og beslutte noget.

Omvendt, vælger du førnævnte strategi B, for at sikre at du kommer igennem med dit budskab, skal du tilpasse din adfærd til partnerens lyttestil. Er din partneres foretrukkende lyttestil Anerkendende, skal du bl.a. lægge vægt på entusiasme, kropssprog, stemmeleje, hastighed og billeder/metaforer. Er din partner en mere empatisk lytter, skal du fokusere mere på følelser, empati, åbenhed og tålmodighed. Lytter din partner Vidtfavnende, skal du være logisk og organiseret. Er din parter Skarpsindig i sin lytning, skal du hurtigt komme til sagens kerne uden at springe detaljerne over samt være præcis og metodisk. Er din partner mere Vurderende i sin lytning, skal du være tydelig med din agenda og have kronologi og baggrundsdata i orden samt tillade diskussion.

I parterapien kan I finde jeres lyttestil – den lyttestil der passer bedst til dig selv, partneren og situationen, gennem dialog og øvelser. I kan også få udarbejdet en test, der på forhånd viser jeres præferencer og udviklingsområder. I parterapien kan I ligeledes blive klogere på hvilke lyttestile der er mest effektive i hvilke situationer og hvordan de kan kombineres.

The goal of effective communication should be for listeners to say,
‘Me, too!’ versus ‘So what?’. Jim Rohn.

Sidder I fast

Det er selvfølgelig svært og komplekst i praksis. Især hvis det er blevet til magtkamp, modstand og fastlåsthed. Men ikke desto mindre er det ofte det der sker, når parterne i parforholdet ikke føler sig hørt og anerkendt. Så er medicinen typisk den selvsamme – at lytte til og anerkende den anden. Men det kan være svært at give det, man ikke selv får.

Det kan om ikke andet åbne op for dialog og forståelse for, hvad der er udfordringen eller modstanden. Mange par der søger parterapi er dog kommet til et punkt, hvor det ikke længere kun handler om at blive hørt, rummet og anerkendt, men også en kamp om at få sit eget kort over virkeligheden anerkendt. I så fald bliver magtkampen ofte til en kamp om virkeligheden og om at få ret – en kamp om hvis historie, opfattelse, synspunkt… der er det rigtige.

Hvis I sidder fast i nogle af ovenstående eller lignende mønstre og er interesseret værktøjer og løsninger samt i det der ligger bagved, personlig udvikling, udvikling af jeres kommunikative kompetencer og et bedre parforhold, kan parterapi være en mulighed.

Konsultation i parterapi

I kan læse mere om parterapi på www.parterapi-parterapeut.dk.
Eller booke konsultationstid til par-tjek, parterapi eller parrådgivning på tlf. 6166 1900.

Hvis du kan lide denne artikel/blog, kan du dele via Share nedenfor
eller at forwarde linket: blog.parterapi-parterapeut.dk/#post13.

Er du ikke selv på denne blok, kan du sende en email:
www.parterapi-parterapeut.dk/please-call-me-once.html
Eller at RSS’e via ikonet nederst i kolonnen til højre.

Du kan også følge med på: www.facebook.com/parterapi.parterapeut

Eller på: www.twitter.com/Parterapeuten

Skrevet af
december 28, 2018