Skip to main content

Betingelser

Psykoterapeut med speciale i parterapi

Generelle betingelser

ENGLISH BELOW

Alle betingelser accepteres automatisk af enhver part ved enhver kontakt. Ring ved spørgsmål.

Bestilling, booking og betaling er sidestillet med endeligt køb og bindende for klienten. Betaling er straks ved booking pr. MobilePay for, at klienten kan sikre sig den ønskede tid. Der sendes ikke bekræftelser. Klientens bekræftelse på sit køb, er betalingen. Evt. rabatter er kun gældende ved betaling via MobilePay. Kort og kontanter modtages ikke. Priser kan variere fx i forhold til tid. Der er således ikke rabat/ ekstra betaling, når det er akut, sent, tidligt eller på en ikke arbejdsdag.

Der kan ikke præbookes af hensyn til klientens egen sikkerhed samt da der hele tiden modtages forespørgsler. Opstår der forsinkelse i betalingen, er købet stadig gældende, men tidspunktet kan være taget, hvorfor der må findes et nyt tidspunkt.

Køb er jfr. aftale, betingelser og købelov endelige og gældende samt ikke omfattet af fortrydelse eller helt/ delvist tilbagekøb, uanset årsag. Da alle henvendelser pr. natur og kutyme sker pr. telefon eller evt. kun i klinikken ved genkøb, kan køb ikke sidestilles med fjernkøb eller dørsalg.

Alle køb betragtes som køb af klippekort. Klippekort med fx et, fem eller flere klip. Klippekort gælder en måned pr. klip fra betaling og giver mulighed for en gratis ombooking pr. klippekort. Ved gentagende afbud/ ændringer kan der klippes/ opkræves servicegebyr. Klip/ klippekort kan ikke overføres og ubrugte klip udløber ved ophør af gyldighed.

Terapeuten er ikke på sms, email, voicemail e.l. Booking på møderne/ telefon arbejdsdage ml. 0900-1600. Terapeuten trippel-tjekker altid sine bookinger. Klienten skal selv tjekke og notere sig sin booking i overensstemmelse med terapeuten. Der sendes ikke remindere. Der bookes et møde ad gangen og faste tider/ dage kan ikke garanteres. Klienten driver selv processen. Ændringer ligeledes kun ved personlig kontakt. Ændringer senere end 0900 to hverdage før aftale, afregnes uanset årsag 100%. Forsinkelser kan forekomme. Terapeuten venter max. 15 min., med mindre andet er aftalt.

Garderobe, ophold, arbejde og hjemmearbejde og enhver beslutning, handling og reaktion er for klientens egen regning, ansvar og risiko. Ved enhver tvivl, symptomer e.l. kontakt læge. Resultater kan ikke forventes eller loves. Terapi er ikke rådgivning og terapeuten er på ingen måde ansvarlig for klienten eller dennes liv, helbred, relationer, økonomi m.v. Klienten er ansvarlig for at være egnet for terapi, tilpas jeg-stærk, ædru, klar, relevant, smitte- og symptomfri, ellers kan terapeuten til enhver tid og med øjeblikkeligt varsel aflyse/ afbryde terapien for klientens regning.

Ved online telefon konsultation er optagelse, filmning og foto ikke tilladt. Terapeuten har ikke teknisk eller økonomisk ansvar ved online telefonisk konsultation. Klienten er selv ansvarlig ved det aftalte valg af medie. Terapeuten kontakter klienten ved aftale og ved evt. svigt er klienten ansvarlig for kontakt. Online telefon konsultation er standard under situationer og perioder med COVID-19, lignende og smitterisiko. Det gælder begge veje og med kort varsel. I tilfælde af fysisk konsultation serveres der ikke. Håndsprit og vandflaske medbringes. WC m.v. aflåses ikke og kan kun benyttes nødtørftigt og på eget ansvar som under alm. forhold. Klinikken levner ikke plads/ mulighed for babyer, dyr, drikke, madvarer, tobak, sko, overtøj, rejsegods o.l. Klienten skal efterkomme terapeutens anvisninger under terapien og ved evt. gener for klienten selv eller terapeuten, afbrydes terapien straks for klientens regning.

Jfr. GDPR, nedenfor, registreres kun kontaktoplysninger, som slettes efter brug. Alle spørgsmål skal håndteres under konsultation. Alt arbejde betragtes som udført i Danmark, under dansk lov og med sæde i København.

GDPR nedenfor.

General Terms


Translation – Short Message – The original text is in Danish and above

All terms are by any engagement accepted by all. Call if questions.

Orders, bookings and payments are binding for the client and the purchase is confirmed by payment. If payment is delayed/ received later than one hour after the booking, the purchase stands but the time slot may be changed. Payment is by standard by MobilePay. If discounts apply accordingly to the pricelist, the payment must be by MobilePay.

No pre-booking. Payment before booking. FINAL purchase/ payment. NO refunds/ withdrawal cf Dk law, terms and agreement. One booking/ Klip is valid for one consultation within a month from payment in which the appointment only can be changed once. Klippekort are valid one month/Klip from payment in which one change is included and recurring changes will be subject for service fee/ charged. No transfers. Bookings at meetings/ phone on workdays 09-16. Client must check and note their bookings according to therapist. No reminders.

Therapist is not on e.g. sms, mail or voicemail. Client drives the process. CHANGES only by personal contact. CHANGES later than 0900 two workdays before are charged at 100% no matter reason. Delays may occur. Therapist waits max. 15 min. Prices may vary e.g. extra/no discount when acute, early, late or non-working days.

Wardrobe, stay, work, homework and ANY reactions are ALL at client’s risk, responsibility and cost. Client is responsible for being suitable for work, clear and noncontagious/ symptoms free or therapist will cancel at the cost of client. Situation/ corona etc. may anytime impose changes to phone/ online of booked/ future consultations without responsibility/cost of therapist. No servings due to corona. You may bring water bottle. Bathroom only at emergency and used as normal. Bring personal hand sanitizer and wear mask. The clinic is babies, pets, consumables, smoke and shoe free etc. zone.

Online phone consultation is standard during e.g. corona, no recording are allowed and therapist has no costs or technical responsibilities. Only contact info is kept per GDPR and deleted afterwards. Results cannot be promised and depends on client. All questions must be handled within consultation and under Dk law in Cph.

GDPR below.

GDPR – DANSK

ENGLISH BELOW

Vi og evt. samarbejdsparter er GDPR compliant.

Ved afgivelse af data/ booking/ bestilling/ betaling accepteres betingelser og privatlivspolitik af alle parter.

De grundlæggende oplysninger, der modtages jfr. kontakt- og registreringsformular, er en ufravigelig betingelse for samarbejdet samt formålstjenestelige for processen, effektiviserende for arbejdet og nødvendige for aftalerne.

Ønsker du ikke at afgive oplysninger/ at tilbagekalde samtykke, skal det meddeles skriftligt – hvorved samarbejdet og terapien ikke påbegyndes/ stoppes. Dette annullerer eller omstøder dog eksempelvis ikke klientens betalinger, køb, klippekort eller forpligtigelser og annullerer fx ikke betingelser, deadline for afbud/ ændringer eller gyldighed af klip/ klippekort.

Indsyn og berigtigelse af oplysninger kan ske telefonisk. Sletning, indsigelse, korrektion, begrænsning, dataportabilitet og tilbagetrækning af samtykke skal ske skriftligt. Klienten er selv ansvarlig for at meddele evt. ændringer i kontakt- og personoplysninger. Derudover og i øvrigt modtages, læses og besvares der ikke beskeder via mail, sms og telefonsvarer.

Datasættet begrænses til identifikation, kontaktinfo og det der fremgår af kontakt- og registreringsformular. Der registreres ikke øvrige eller sensitive personoplysninger. Data opbevares sikkert og beskyttet mod uvedkommende. I tilfælde af evt. brud på sikkerheden, kontaktes relevante parter samtidig med at relevant og mulig sikring, sporing, spærring og reetablering foretages. Data slettes/ anonymiseres rutinemæssigt ved regnskabsperiodes afslutning i forbindelse med fx ophør, udløb af klippekort og efter fem måneders inaktivitet.

Videregivelse af persondata til andre aktører kræver skriftligt samtykke. Der kan anvendes cookies til forbedring af din oplevelse af hjemmesiden. Ved at besøg på hjemmesiden accepteres brug af cookies. Leverandør af hjemmeside og Google analytics overholder de internationale standarder. Du kan til enhver tid slette cookies i din browser, det kan dog evt. påvirke hjemmesidens funktionalitet. Vejledning angående cookies:

https://erhvervsstyrelsen.dk/saadan-undgaar-du-cookies

GDPR – English


TRANSLATION – SHORT MESSAGE – THE ORIGINAL TEXT IS IN DANISH AND ABOVE

We and possible partners are GDPR compliant.

Upon submission of data/ booking/ ordering/ payment, terms and privacy policy are accepted by all parties.

The basic information received, cf. the contact and registration form is a mandatory condition for the cooperation as well as it is important for the process, work and agreements.

If you do not wish to provide information/ to revoke consent, it must be notified in writing – whereby the cooperation and therapy is not started/ stopped. However, this does not cancel or revoke e.g. the client’s payments, purchases, klippekort (voucher packages) or obligations and does not cancel e.g. the terms, deadline for cancellation/ changes or validity period of klip/ klippekort.

Inspection and rectification of information is possible by telephone. Deletion, objection, correction, limitation, portability and withdrawal of consent must be made in writing. The client is responsible for notifying. changes in contact and personal information. Besides that and otherwise mail, voicemail and sms is not received, read or answered.

The data set is limited to identification, contact information and the content of the contact and registration form. No other or sensitive personal data are recorded. The data is stored safely and protected from unauthorised persons. In case of possible breach of safety, relevant parties are contacted and at the same time relevant and possible shielding, tracking, blocking and re-establishments are made. Data are routinely deleted/ anonymised at the end of accounting periods e.g. in connection with termination, expiration of klippekort and after five months of inactivity.

Disclosure of personal data to other parties require written consent. Cookies are used to improve the experience on the website. By browsing the website, cookies are accepted. The supplier of the homepage and Google Analytics adheres to the international standards. You can delete cookies in your browser at any time, but it may affect the website’s functionality. Guide concerning cookies:

https://www.digitaltrends.com/computing/how-to-delete-cookies/

Valid for cvno. 26612667 by 20180525.

Incl. all underlying companies, activities and homepages.

Any deviations only by written consent.

Protected by copyright 20210511 © All Rights Reserved.