Skip to main content

Kapitel 6: De 4 tips til ikke-voldelig og forandringsskabende kommunikation i parforholdet

Psykologisk kommunikation > Selvregulering og assertion > Girafsprog

• Hvad er girafsprog og ulvesprog?
• Hvordan får jeg sagt det jeg vil og gerne vil have, på en respektfuld måde?
• Hvordan kan man udtrykke sig assertivt i en kort og enkel form?
• Hvad er Ikke-Voldelig-Kommunikation (IVK) / Nonviolent Communication (NVC)?

• Kommunikationspsykologi, konstruktiv kommunikation og parterapi
• Konflikthåndtering og konfliktnedtrapning kontra konfliktoptrapning
• Hårdknuder og Negative Sentiment Override (NSO)
• Relationer, forandringsskabende dialog, selvregulering, tilknytning og kærlighed


Gratis værktøjskasse til kommunikation i parforholdet og ved parterapi

Nedenfor 4 tips til selvregulerende og forandringsskabende kommunikationen i parforholdet. De 4 værktøjer kan både anvendes i jeres parterapi hos Parterapi-parterapeut.dk samt ved jeres egen proces derhjemme. Denne værktøjskasse er samtidig sjette kapitel i den eBog om psykologisk kommunikation, I gratis får med på rejsen ved Parterapi-parterapeut.dk’s Koncept i parterapi. De fleste erfarer desuden at disse principper også kan anvendes i professionelle relationer som fx på arbejdet.

Girafsprog og ikke-voldlig-kommunikation

Nedenfor finder du de 3 grundsten og 4 faktorer for forandringsskabende og ikke-voldlig-kommunikation, der kan redde, sikre og udvikle parforholdet samt styrke konstruktiv dialog og selvregulering på en assertiv måde.

Hvorfor hedder det girafsprog og ulvesprog?

Giraffen og ulven er symboler på to diametral modsatte kommunikationsformer og måder at være i en relation og et parforhold på. Den planteædende giraf (the giraffe) er med sin lange hals og store hjerte et symbol på ikkevold, langmodighed, overblik, konkrete iagttagelser, empati, dialog og sameksistens. Den kødædende ulv (the jackal) er omvendt et symbol på aggression, utålmodighed, vurdering, kritik, dom, anklag, krav og dominans. Symbolerne kommer af engelsk, hvor det også kaldes ‘giraffe language’ and ‘jackal language’.

Hvad er girafsprog?

Girafsprog er en enkel og effektiv metode til bevidst og empatisk kommunikation samt konfliktløsning. Som en del af parterapien, hjælper girafsprog ikke kun med at skabe en bedre relation og et mere levende parforhold. Girafsprog hjælper jer også med at få opfyldt jeres behov i forståelse og respekt for hinanden. Selvregulering kaldes det også i parterapien. Altså det at regulere sig selv – sine følelser, ønsker og behov i relationen og samlivet med partneren. På en måde, så begge kan være der og blive tilgodeset. Uden at krænke partneren eller sig selv.

Girafsprog er således et essentielt værktøj i parterapien. Dels for at at etablere lydhørhed, interesse og anerkendelse og dels for at skabe dialog, muligheder og problemløsning. Blot ved at benytte girafsproget i parterapien, opstår der hurtigt en positiv stemning, mere respekt og en større samhørighedsfølelse. Ved den gensidige nysgerrighed og forståelse, er det ofte som om at mange af problemerne forsvinder som dug for solen. Hvis dette kombineres med blot en lille smugle velvilje, nysgerrighed og initiativ, skabes der hurtigt en positiv spiral igennem parterapien. Som parterapeut, ser jeg igen og igen par der er kørt helt fast i hårdknuder og negative tilstande (Negative Sentiment Override / NSO), som overraskes over hvor lidt der egentlig skal til for at vende den negative spiral. Se også tidligere blogindlæg om de syv gyldne regler for to der lever sammen.

Hvis I er handlingsorienteret og målrettede, kan I hurtigt skabe signifikant forandring i parforholdet. Forestil jer blot, at I begge satte bevidst fokus på parforholdet og hver foretog een konkret forandring een gang om ugen, så vil I på tre måneder have gennemført 24 forandringer. Det vil revolutionere de fleste parforhold og overflødiggøre parterapi – hvilket der egentligt er Parterapi-parterapeut.dk’s mål. At I hurtigst muligt bliver selvkørende. Derfor arbejder Parterapi-parterapeut.dk også ud fra et effektivt koncept med seks konsultationer i procesorienteret parterapi. Men første trin er kommunikation – og netop via girafsprog, kan I gennem parterapien hurtigt skabe empati og forståelse på en enkel måde. Samtidig med, at I herved styrker relationen og bliver I bedre til at udtrykke hvad I ønsker samt at skabe det.

Hvad er så ulvesprog?

Ulvesprog er det modsatte af girafsprog. Ulvesprog er drevet af det Dr. John Mordechai Gottman kalder de fire apokalyptiske ryttere.

• Kritik (manden frem for bolden)
• Forsvar (undvigelse og modangreb)
• Foragt (nedgørelse og disrespekt)
• Muren (afvisning og tavshed)

Ulvesproget grunder i

• At man ikke opfanger partnerens ønsker
• At man ikke selv udtrykker sine ønsker
• At man hører kritik, beskyldninger og trusler
• At man ser fejl og mangler, der kan slås ned på og angribes
• At man lytter efter det negative i partnerens kommunikation
• At man ikke iagttager neutralt, men vurderer, dømmer og anklager
• At man reagerer instinktivt (med autopiloten) på sine egen følelser
• At man ikke/først når partneren udtrykker sine, forholder sig til sine egne følelser
• At man primært hører den anden stille krav, ultimatummer og ordrer
• At man ikke selv stiller forslag/beder om/fremstiller ønsker og idéer

Ulvesprog resulterer i

• Modstand, konfliktoptrapning og meningsløse skænderier (blodbad)
• Hurtige og barske opstart på skænderierne (kort lunte og eksplosioner)
• Overvældethed (at man oversvømmes og skubber væk/trækker sig)
• Negativ fysiologi (kriseberedskab, stress, tunnelsyn og begrænset tænkning)
• En overvældende negativ og håbløs stemning (Negative Sentiment Override / NSO)

De tre grundsten for girafsprog

Girafsprog bygger på tre betingelser for ikkevoldelig kommunikation (IVK/NVC):

1) Selv-empati

En medfølende bevidsthed for ens eget indre univers (oplevelser og erfaring).

2) Empati:

At forstå (og dele) en følelse, der er udtrykt af et andet menneske (partneren).

3) Selvudtryk

At udtrykke sig på en autentisk måde, som vække medfølelse (i partneren).

Girafsprog er samtidig baseret på, at vi alle har en grundlæggende kapacitet for medfølelse og at vi kun tyr til vold eller voldlig kommunikation og adfærd der kan skade andre, når vi ikke formår at skabe bevidsthed omkring mere effektive strategier for at få vores behov opfyldt. Eventuelle konfliktuelle og voldelige tanke-, tale- og adfærdsmønstre, er udelukkende tillært gennem kulturen.

Teorierne bag girafsprog er baseret på, at al menneskelig adfærd er et forsøg på at få vores behov opfyldt og at disse behov aldrig er i konflikt. Tværtimod, så opstår konflikten fordi vores strategier for at få vores behov opfyldt, ramler sammen. Girafsprog antager, at hvis vi kan identificere vores egne behov, den andens behov samt de følelser der omgiver og knytter sig til disse behov, så kan der opnås harmoni og selvregulering i fællesskabet. I praksis skabes denne harmoni gennem dialog og interessebaseret psykologisk forhandling – teknikker vi træner i parterapien.

Mens girafsprog i sin tid var udviklet som et kommunikationsværktøj med henblik på at skabe mere medfølende relationer, så betragtes girafsprog i dag også som en universel/spirituel praksis, et værdisæt, en opdragende metode (i forhold til forældrerollen), en pædagogisk metode, et menneskesyn og et verdenssyn.

Metode for girafsprog

Med udgangspunkt i de tre grundsten, består girafsprog i al sin enkelthed af fire trin:

1) Beskriv hvad du har oplevet
2) Fortælt hvad du følte i situationen
3) Fortæl hvad du ønsker
4) Spørg om den anden vil gøre det for dig

Trin 1: Den objektive situation

Beskriv objektivt, faktuelt og neutralt, hvad du har observeret i den aktuelle situation, uden at fortolke, farve, blande følelser ind i beskrivelsen, lægge til eller at trække fra. Fortæl hvad du har set og hørt (samt mærket, hvis det var fysisk) i neutrale ord og vendinger. Forsøg at gøre det kort og kronologisk. Undgå at blande andre, tidligere eller lignende episoder og eksempler ind i beskrivelsen. Tal ud fra dig selv og for dig selv. Sig det på en direkte og venlige måde, uden at være ophidset eller at pakke det ind. Hvis det er svært, kan vi arbejde med selvværd og assertionstræning i parterapien. Ellers hold fundamentet (de tre grundsten) for øje. Det hjælper.
Eksempel: Jeg så … Jeg hørte … Jeg mærkede …

Trin 2: De følelse du skabte i situationen

Udtryk hvilke følelser du skabte dig i den aktuelle situation, på baggrund af din oplevelse. De følelser du skaber dig i situationen, kan i realiteten være afstedkommet på baggrund af forskellige kilder, udover den aktuelle situation inkl. de tanker og forestillinger du herunder gjorde dig. Følelserne kan fx relatere sig til tidligere erfaringer,som kan gå langt tilbage samt endda ligge udenfor parforholdet og bevidstheden. Du har selvfølgelig følt det du har følt, men forsøg at holde dig til den aktuelle (nutids)situation. Hvis situationen vækker gamle minder, traumer eller lignende, så er det noget parterapeuten kan støtte dig/jer med under parterapien. Der er typisk flere end en følelse. Forsøg i alle tilfælde at nævne tre følelser.
Eksempel: Så følte jeg … , … og …

Trin 3: Det konkrete ønske i den aktuelle situation

Udtryk dine konkrete forventninger og ønsker i den aktuelle situation. Gør det operationelt – konkret og adfærdsbaseret, så det er lige til at forstå og omsætte til handling. Hvis det ikke er præcist nok, levner det plads til fantasi, tolkning og fejltrin. Udtryk det i jeg-sprog samt i positive, fremadrettede og adfærdsbaserede vendinger, der bærer præg af ønske, anmodning, henstilling og forventning (conditionel perfect). Det kan være svært at udtrykke sit ønske skarpt nok og der kan være mange ønsker. Forsøg i alle tilfælde at nævne tre ønsker, således at ikke alt sættes på et bræt samt at der levnes plads til dialog, kreativitet, forhandling, fleksibilitet og justering.
Eksempel: Jeg ville havde forventet … Jeg ville havde ønsket …

Trin 4: Anmodningen

Selve anmodningen, er sandhedens time og der hvor dækkene rammer asfalten. Det er her hvor du bliver tydelig og positivt ment, træder i karakter. Der er her, du skal træde frem og bede din parter om at gøre dette eller hint for dig. Fortæl også gerne hvad det betyder for dig, uden at argumentere, true eller lokke. Det er efterfølgende vigtigt med klart svar – et tydeligt ja eller nej. Hvis der ikke er forståelse og accept, nytter det ikke. Ja ja, betyder eksempelvis oftest nej eller rend og hop.
Eksempel: Vil du gøre … for mig?

Girafsprog og konflikter

Vil du have ret, eller vil du være lykkelig? ~ Marshall B. Rosenberg

Formålet med girafsprog er at skelne mellem og at udtrykke observationer, følelser og ønsker. Konflikter og hårdknuder kan forholdsvis let tages i opløbet, hvis man blot afklarer sine forventninger og skaber forståelse. Har man styr på sine værdier, følelser og ønsker, kan man tids nok formidle dem uden for stor frustration. Derved bliver det nemmere at lytte til partneren. Samtidigt er det langt mere sandsynligt at man får hvad man ønsker sig af partneren.

At turde konfrontation i parforholdet

Første skridt mod konfliktløsning er paradoksalt nok at være indstillet på at gå ind i spændingsfeltet. At komme ind i kampen i stedet for at undgå en konfrontation og at løse en konflikt inden den udvikler sig – gennem nysgerrighed, kreativitet, dialog og forhandling. Konfliktløsning kræver derfor også mod, øvelse, tålmodighed og rummelighed.

Uløselige konflikter opstår primært, fordi den ene begynder et angreb (eller føler sig angrebet) og den anden forsvarer sig (eller går til modangreb). Derved opstår der hurtigt modstand, undvigelse, forsvar, diskussioner (hvem har ret), stillingskrig (fastlåsthed og hårknuder), som kan udløse kamp-flugt-frys reaktioner samt tilknytningsproblemer (vrede/sorg/angst/panik) som fx tilbagetrækning, afvisning eller klæben/eftersættelse. Det første mål i konfliktløsningen, er således at søge løsningen i stedet for konflikten. Derfor slutter girafsprog altid af med minimum eet forslag til en løsning og en invitation til svar, dialog og forhandling. Devisen hos Parterapi-parterapeut.dk er, at hvis der er et problem, så er der også en løsning – altid og minimum een løsning.

I girafsprog forsøger man derfor at:

• Sætte sig ud over sine overbevisninger, fordomme og vurdering
• Iagttage hvad der konkret er på spil
• Opleve en følelsesmæssig reaktion i det aktuelle øjeblik og at forholde sig til denne
• Høre længsel, ønsker og behov i stedet for vrede, anklager og angreb
• Høre et behov, som et ønske om noget der kan gøres anderledes eller bedre

Det kræver at man i parforholdet søger:

At opnå:

• At lytte til sine egne følelser og ønsker samt at lære at udtrykke dem
• At at sætte sig ind i den andens oplevelser, følelser og ønsker
• At bevare dialogen, ved at spørge ind, hvis partneren ikke selv udtrykker sig

At undgå:

• At kritisere, bebrejde og angribe den anden
• At argumentere og forsvare sig mod det den anden siger
• At lukke dialogen ned, trække sig ud af samtalen og at afvise den anden

I parterapien træner vi således også:

• Transaktionsanalyse
• Assertionstræning
• Mentalisering

Girafsprog i en ulvetid

Nogle konflikter har desværre en vinder og en taber. Ulve vil ikke altid samarbejde og nogle ulve kæmper lange, hårde og blodige kampe. Målet er derfor at bevare muligheden for at begge parter kan vinde i relationen og parforholdet. De sværeste konflikter er dem, man har levet med i lang tid. Den type konflikter kan sjældent løses på et øjeblik, men kræver indsats, tid, tålmodighed og samarbejde fra begge parter.

Mere om girafsprog

Girafsprog er udviklet af Marshall B. Rosenberg og I kan læse mere om girafsprog i bogen Nonviolent Communication ® eller Ikke voldelig kommunikation.

Af Parterapi-parterapeut.dk

I enhver krise og forandring er der en en læring og en mulighed.
Parterapi-parterapeut.dk i København hjælper med at gøre snublesten til trædesten.
Parterapi-parterapeut.dk tilbyder også supervision, coaching og ydelser til erhvervslivet.

Konsultation i psykoterapi og parterapi

I kan læse mere om parterapi på www.parterapi-parterapeut.dk.
Eller book en konsultation i psykoterapi / parterapi på tlf. 61661900.

Tips til parforholdet og kærligheden

Facebook: www.facebook.com/parterapi.parterapeut
Twitter: www.twitter.com/Parterapeuten
Instagram: www.instagram.com/parterapi
Pinterest: www.pinterest.com/parterapi

Læs mere om …

Parterapi
Parterapeut

Online
English

Priser
Booking

Under Specialer kan du læse mere om utroskab, seksualitet, stress, angst og depression, sorg, alkoholproblemer i parforholdet og voksne-børn af alkoholikere i parforhold.

Under Andre ydelser kan du læser mere individuel psykoterapi, imagoterapi, familieterapi, access bars & body processer og access bars & body kurser.

I menuen finder du også mere om bl.a. supervision, coaching og parterapi til erhvervslivet samt presseinfo og pressekit.

Kasper Larsen, mba
Eksamineret psykoterapeut med certificering i parterapi og speciale i parforhold og mindset.
Certificeret coach med speciale i mindset, paradigmeskift, kvantespring og turnarounds.

© Kasper Larsen, 2016. All rights reserved.

Skrevet af
april 3, 2019